+

§ Regulamin firmy Pomoc Drogowa PUH JAREX

 1. Niniejsze warunki stanowią integralną część zlecenia.
 2. Przyjęcie zlecenia przez pracownika zleceniobiorcy obsługującego system telefoniczny, za pośrednictwem którego zawierana jest umowa, oznacza akceptację niniejszych warunków wykonywania usług pomocy drogowej.
 3. Koszta za wykonanie usługi wyceniane są na podstawie cennika usług Pomocy Drogowej Jarex, który jest ogólnodostępny na stronie internetowej www.pomocdrogowatirwroclaw.pl
 4. Zlecający zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji zdjęciowej do wstępnego oszacowania kosztów usługi i przyjmuje do wiadomości, iż kosza za usługę mogą ulec zmianie w zależności od dokładnej sytuacji na miejscu zdarzenia oraz utrudnień.
 5. Zlecający wyrażający zgodne na wykonanie usługi, akceptuje niniejsze warunki i zobowiązany jest wysłać drogą elektroniczną, telefoniczną dane swojej firmy (NIP) oraz adres e-mail do późniejszego wystawienia faktury za wykonaną usługę.
 6. Brak odmowy przyjęcia zlecenia ze strony zlecającego przesłanej w ciągu 30 minut (od momentu dostarczenia dokumentacji zdjęciowej, telefonicznego potwierdzenia realizacji usługi oraz dostarczenia danych firmy zlecającego do faktury wraz z adresem email) jest równoznaczne z przyjęciem takiego zlecenia do realizacji.
 7. Odmowa, o której mowa w zdaniu poprzednim powinna być przesłana poprzez wiadomość SMS na telefon przyjmującego zgłoszenie  lub pocztą elektroniczną na adres email: jarex-adc@wp.pl
 8. Zlecający zobowiązuje się do ówczesnej zapłaty na podstawie dokumentu sprzedaży faktura proforma przed odbiorem lub dostarczeniem pojazdu/zespołu pojazdów.
 9. Oryginał faktury dostarczany jest drogą elektroniczną na wskazany adres email, po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym usługodawcy określonym w dok. Faktura proforma.
 10. W przypadku braku uiszczenia opłaty za wykonaną usługę, zlecający zgadza się na odholowanie pojazdu na płaty  parking depozytowy pomocy drogowej PUH JAREX z siedzibą w Cerekwica 55-100, przy ulicy Trzebnickiej 13-15.
 11. Ustala się opłaty za każdą dobę przechowywania pojazdów, na parkingu strzeżonym, w następującej wysokości: pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 36,9 zł;  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej pow.3,5t -61,5zł;  pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 250 zł;

Pomoc Drogowa PUH JAREX
Jarosław Frąckowiak
55-100 Cerekwica
ul.Trzebnicka 13-15
NIP:9151003389